Ogos 02, 2013

Hukum Kenajisan Anjing: Satu Penilaian Semula.

oleh:Hafiz Firdaus Abdullah

Apabila sahaja disebut tentang anjing, pasti ramai yang akan merasa jijik. Apabila sahaja melihat anjing, ramai yang akan cuba menjauhinya. Ini kerana kita sejak awal telah diajar bahawa anjing adalah najis yang berat. Akan tetapi pada masa kini, wujud beberapa suasana di mana kita terpaksa berada “berhampiran” dengan anjing. Sebagai contoh, terdapat beberapa lapangan terbang antarabangsa yang menggunakan anjing untuk mengesan dadah pada penumpang dan bag mereka. Ini menimbulkan rasa tidak selesa di kalangan kita kerana kesukaran untuk menyamak mana-mana bahagian yang telah disentuh oleh anjing tersebut. Dalam risalah ini, penulis ingin mengajak para pembaca sekalian mengkaji semula, adakah benar anjing adalah najis yang berat? Adakah setiap kali anjing bersentuhan dengan kita, kita perlu menyamaknya? Sebelum dimulakan kajian ini, penulis ingin terlebih dahulu memberi muqaddimah tentang pandangan Islam terhadap haiwan secara umum. Pandangan Islam Tentang Haiwan. Islam adalah agama yang bukan sahaja menjaga hak-hak manusia tetapi juga hak-hak haiwan. Pada satu ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallammelintasi seekor unta yang kelihatan kempis perutnya kerana kelaparan. Lalu baginda bersabda: Bertaqwalah kepada Allah terhadap haiwan-haiwan yang bisu ini. Tunggangilah ia dengan baik dan berilah ia makan dengan baik.[1] Perintah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk “…bertaqwa kepada Allah terhadap haiwan-haiwan …” menunjukkan bahawa kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta‘ala pada Hari Akhirat nanti dengan bagaimana sikap kita terhadap haiwan. Jika kita menjaga mereka dengan baik, memberi hak-hak mereka seperti makanan, minuman dan tempat berteduh, kita akan memperoleh ganjaran daripada Allah. Sebaliknya jika kita menzalimi mereka, maka kita akan memperoleh azab daripada Allah. Dua hadis berikut perlu menjadi sumber iktibar bagi kita: Ketika seekor anjing berpusing mengelilingi sebuah perigi dan hampir mati kerana dahaga, seorang pelacur daripada suku Bani Israil melihatnya. Lalu dia menanggalkan kasutnya dan memberi anjing tersebut minum dengannya. Maka Allah mengampunkan dia kerana perbuatannya itu.[2] Seorang wanita memasuki neraka disebabkan seekor kucing yang diikatnya. Dia tidak memberinya makan mahupun membebaskannya untuk makan serangga di tanah.[3] Daripada hadis-hadis di atas, jelas bahawa sikap kita terhadap haiwan memiliki kedudukan yang penting di dalam agama sehingga melibatkan antara syurga dan neraka. Oleh itu hendaklah kita sentiasa memerhatikan sikap kita terhadap haiwan. Jangan dihadkan belai kasih kepada haiwan peliharaan sahaja tetapi hendaklah diluaskan kepada haiwan-haiwan yang lain. Sebagai contoh, jika di persekitaran rumah ada kucing yang menjadi pemeliharaan seseorang dan beberapa kucing lain yang berkeliaran, janganlah makanan disediakan untuk kucing yang dipelihara sahaja. Sediakan juga makanan kepada kucing-kucing yang lain. Berdasarkan hadis-hadis di atas juga, kita patut bersikap terbuka untuk menilai semula, sejauh manakah pendapat yang mengatakan anjing adalah najis berat. Pendapat ini memang masyhur akan tetapi kemasyhuran sesuatu hukum tidak menjamin kebenarannya. Justeru marilah kita menilai semula hukum kenajisan anjing. Hukum kenajisan anjing. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Apabila seekor anjing minum dalam bekas salah seorang daripada kamu, maka basuhlah ia tujuh kali.[4] Hadis ini dikeluarkan oleh al-Bukhari, Muslim dan lain-lain, lihat Shahih al-Bukhari – hadis no: 172. Dalam riwayat-riwayat lain diterangkan bahawa salah satu basuhan hendaklah bersama dengan tanah. Sebahagian riwayat menyebut basuhan kali pertama, sebahagian lagi kali terakhir dan sebahagian lagi kali ke-lapan. Yang rajih (kuat) adalah basuhan kali pertama kerana sifat riwayat-riwayatnya.[5] Berdasarkan hadis ini wujud dua pendapat tentang kenajisan anjing. Pendapat pertama berkata anjing adalah najis keseluruhannya manakala pendapat kedua berkata ianya tidak najis keseluruhannya. Perinciannya adalah seperti berikut: Pendapat pertama dan dalil-dalilnya: Pendapat pertama menyatakan bahawa seluruh anjing sama ada kecil atau besar adalah najis. Ini adalah pendapat Mazhab al-Syafi‘iy dan Hambali.[6] Terdapat dua dalil yang menjadi hujah bagi pendapat pertama ini. Dalil pertama adalah berdasarkan kaedah qiyas. Suruhan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk membasuh bekas yang diminum oleh anjing adalah dalil bagi menunjukkan najisnya lidah, air liur dan mulut anjing. Memandangkan lidah dan mulut adalah anggota utama haiwan dan ia dikategorikan sebagai najis maka sudah tentu lain-lain anggotanya - yakni seluruh badannya – adalah najis juga. Lebih dari itu air liur anjing terhasil daripada peluhnya sendiri, maka jika peluh yang keluar dari mulut (yakni air liur) adalah najis maka sudah tentu peluh yang keluar daripada seluruh badannya adalah najis juga. Maka dengan itu seluruh badan anjing adalah najis. Dalil kedua adalah berdasarkan sebuah hadis: Bahawasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam diundang ke rumah satu kaum lalu baginda memenuhi undangan tersebut, kemudian baginda diundang ke rumah satu kaum yang lain namun tidak baginda memenuhinya. Lalu ditanya kepada baginda kenapa? Baginda menjawab: “Sesungguhnya pada rumah si fulan itu ada anjing.” Lalu dikatakan kepada baginda: “Dalam rumah si fulan (undangan pertama) ada kucing. Baginda menjawab: “Sesungguhnya kucing bukan najis.” Hadis ini diriwayatkan oleh al-Daruquthni dan al-Hakim. Berdasarkan hadis ini difahami bahawa anjing adalah najis (berbeza dengan kucing yang bukan najis). Pendapat kedua dan dalil-dalilnya. Pendapat kedua menyatakan bahawa anjing tidak najis seluruhnya, demikian yang masyhur daripada Mazhab Maliki. Mazhab Hanafi berpendapat seumpama kecuali mulut, air liur dan tahi anjing, ketiga-tiga ini mereka kategorikan sebagai najis.[7] Tokoh-tokoh Mazhab Maliki berpendapat suruhan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk membasuh bekas yang diminum oleh anjing bukanlah disebabkan oleh kenajisan mulut, lidah dan air liur anjing tetapi disebabkan kepada ketaatan kepada Allah semata-mata (ta’abudi). Mereka berpendapat sedemikian dengan merujuk kepada lain-lain hadis Rasulullah yang membenarkan penggunaan anjing terlatih untuk berburu dan tiadalah seekor anjing memburu dan membunuh mangsanya melainkan melalui gigitan mulutnya. Haiwan yang ditangkap oleh anjing buruan tersebut adalah tetap suci untuk dimakan seluruhnya berdalilkan firman Allah Subhanahu wa Ta‘ala: Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad): “Apakah (makanan) yang dihalalkan bagi mereka?” Bagi menjawabnya katakanlah: “Dihalalkan bagi kamu (memakan) yang lazat-lazat serta baik, dan (buruan yang ditangkap oleh) binatang-binatang pemburu yang telah kamu ajar (untuk berburu) mengikut cara pelatih-pelatih binatang pemburu. Kamu mengajar serta melatihnya (adab peraturan berburu) sebagaimana yang telah diajarkan Allah kepada kamu. Oleh itu makanlah dari apa yang mereka tangkap untuk kamu dan sebutlah nama Allah atasnya. [al-Maidah 5:04] Berdasarkan gabungan dalil-dalil ayat di atas dan hadis-hadis yang membenarkan penggunaan anjing terlatih untuk memburu, mazhab Maliki berpendapat bahawa mulut, lidah dan air liur anjing bukanlah najis. Sedikit berbeza adalah mazhab Hanafi di mana mereka berpendapat anjing bukan najis kecuali mulut, lidah dan air liurnya adalah najis dengan merujuk secara zahir kepada hadis yang pertama di atas. Pendapat yang rajih (kuat): Pendapat yang dianggap rajih (terkuat) adalah pendapat yang kedua. Sebab-sebabnya adalah seperti berikut: Pertama: Kaedah qiyas yang digunakan untuk menghukum seluruh anjing sebagai najis adalah qiyas yang lemah. Ini kerana asal pengusulan kaedah qiyas adalah bagi mencari hukum terhadap kes baru yang tidak wujud pada zaman turunnya wahyu – al-Qur’an dan al-Sunnah. ‘Illat atau sebab bagi kes yang baru tersebut dikaitkan secara analogi kepada satu kes yang sudah sedia wujud pada zaman penurunan wahyu. Menggunakan qiyas untuk menghukum keseluruhan anjing sebagai najis dianggap lemah kerana anjing pada asalnya sudah wujud pada zaman turunnya wahyu. Bererti ia bukanlah kes yang baru. Apabila sesuatu kes itu sudah sedia wujud di zaman penurunan wahyu dan tidak ada wahyu yang menerangkan hukumnya, bererti sememangnya Allah tidak bermaksud untuk menurunkan apa-apa hukum ke atasnya. Apabila tiada hukum yang diturunkan maka ia kembali kepada kedudukan yang asal, iaitu halal/harus/bersih. Firman Allah: Dia-lah (Allah) yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. [al-Baqarah 2:29] Dan Dia (Allah) memudahkan untuk (faedah dan kegunaan) kamu, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, (sebagai rahmat pemberian) daripada-Nya; sesungguhnya semuanya itu mengandungi tanda-tanda (yang membuktikan kemurahan dan kekuasaan-Nya) bagi kaum yang memikirkannya dengan teliti. [al-Jatsiyah 45:13] Tidakkah kamu memperhatikan bahawa Allah telah memudahkan untuk kegunaan kamu apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan telah melimpahkan kepada kamu nikmat-nikmatNya yang zahir dan yang batin? [Luqman 31:20] Kesimpulannya, anjing adalah haiwan yang sedia wujud pada zaman Rasulullahshallallahu 'alaihi wasallam. Apabila tiada ketentuan hukum diturunkan dalam persoalan najis atau tidaknya anjing, bererti hukum anjing kembali kepada yang asal, iaitu ia adalah haiwan yang tidak najis. Kedua: Hadis yang menerangkan keengganan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallammemenuhi undangan kerana ada anjing di dalam rumah adalah lemah (dha‘if). Berkata Syaikh ‘Adl Ahmad ‘Abd al-Mawjud dan Syaikh ‘Ali Muhammad Ma’wudh ketika mentakhrij hadis tersebut:[8] Dikeluarkan oleh Ahmad (2/442), al-Hakim (1/183), al-‘Uqaili dalam al-Dhu‘afa’ (3/386) dan al-Baihaqi dalam Sunan al-Kubra (1/151); setiapnya daripada jalan ‘Isa bin al-Musayyab, daripada Abi Zur’ah, daripada Abi Hurairah. Berkata al-Hakim: “Dan ‘Isa bin al-Musayyab berseorangan daripada Abi Zur’ah kecuali bahawasanya beliau benar (shaduq) dan tidak tidak dicela secara pasti.” Namun ini kemudiannya diikuti dengan komentar al-Zahabi: “Berkata Abu Daud (tentang ‘Isa bin al-Musayyab): Dha’if. Berkata Abu Hatim: Tidaklah dia kuat.” Diriwayatkan oleh al-‘Uqaili daripada Yahya bin Ma’in bahawa dia berkata: “‘Isa bin al-Musayyab dha’if.” Berkata al-Haitsami di dalam al-Majma’ (4/48): “Diriwayatkan oleh Ahmad dan di dalam (sanadnya) terdapat ‘Isa bin al-Musayyab, dinilai terpercaya (thiqah) oleh Abu Hatim dan dha’if oleh selainnya.” (Ini tidak benar) kerana Abu Hatim tidak menilai beliau thiqah, beliau hanya berkata tentangnya dalam al-Jarh wa al-Ta’dil (6/288): “Dianggap shaduq akan tetapi kuat.” Demikian takhrij oleh Syaikh ‘Adl Ahmad ‘Abd al-Mawjud dan Syaikh ‘Ali Muhammad Ma’wudh. Selain itu, al-Daruquthni dan al-Baihaqi menilai ‘Isa bin al-Musayyab sebagai “shalih al-Hadis.” Akan tetapi dalam ilmu hadis sedia diterangkan bahawa apabila bertembung celaan dan pujian, hendaklah diunggulkan celaan tersebut. Oleh kerana itu Syaikh Syu’aib al-Arna’uth dan rakan-rakan dalam semakan mereka ke atas Sunan al-Daruquthni (Muassasah al-Risalah, Beirut 2004), jld 1, ms 103 telah mengkategorikan hadis ini sebagai: “Hadis Dha’if.” Kesimpulannya, hadis ini dha’if dan tidak boleh dijadikan sumber dalil dalam perkara hukum. Ketiga: Hadis yang dijadikan dalil dalam Mazhab al-Syafi’iy berakhir dengan lafaz:“Sesungguhnya kucing bukan najis.” Lafaz ini sebenarnya tidak wujud di dalam mana-mana kitab hadis yang meriwayatkan hadis tersebut. Lafaz yang terdapat dalam Sunan al-Daruquthni adalah: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah datang ke rumah satu kaum daripada kalangan orang-orang Anshar namun baginda enggan masuk rumah mereka. Ini menimbulkan kegelisahan ke atas mereka (tuan rumah) lalu mereka bertanya: “Ya Rasulullah, anda datang ke rumah si fulan tetapi anda enggan pergi ke rumah kami.” Maka baginda menjawab: “Ini kerana rumah kamu ada anjing.” Mereka berkata: “Akan tetapi pada rumah mereka ada kucing.” Rasulullah menjawab: “Kucing adalah sejenis binatang buas (yakni tidak tetap penjagaannya, sering merayau-rayau).” Oleh itu al-Hafiz al-‘Iraqi telah berkata:[9] Seandainya sabit tambahan ini (yakni “Sesungguhnya kucing bukan najis.”), ia telah menjadi sumber pendalilan yang masyhur. Akan tetapi ianya tidak dikenali asal usulnya di dalam mana-mana kitab hadis yang sedia ada. Padahal hadis ini diriwayatkan dengan tambahannya oleh Imam Ahmad, dalam Musnadnya, al-Daruquthni dalam Sunannya dan al-Hakim dalam al-Mustadraknya daripada riwayat ‘Isa bin al-Musayyab daripada Abi Zur’ah daripada Abi Hurairah, kecuali mereka tidak menyebut dalam (kitab-kitab mereka) lafaz:“Sesungguhnya kucing bukan najis.” Sesunguhnya yang disebut adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: “Kucing adalah sejenis binatang buas.” Dan berkata al-Daruquthni sesudah mengeluarkan hadis tersebut: “’Isa bin al-Musayyab Shalih al-Hadis.” Dan berkata al-Hakim: “Hadis ini sahih isnad dan tidak dikeluarkan (oleh al-Bukhari atau Muslim) dan ‘Isa bin al-Musayyab berseorangan daripada Abi Zur’ah, akan tetapi (tak mengapa) kerana dia benar (shaduq) dan tidak dicela secara pasti.” Saya (al-Hafiz al-Iraqi) berkata: Bahkan yang benar dia telah dicela oleh Ibn Ma’in, Abu Daud, al-Nasa’iy, Ibn Hibban dan al-Daruquthni sendiri di tempat yang lain. Kesimpulannya, hadis yang dijadikan dalil kenajisan anjing tertolak dari dua sudut: pertama adalah kelemahan sanadnya manakala kedua adalah tambahan lafaz “Sesungguhnya kucing bukan najis” yang sebenarnya tidak wujud dalam mana-mana kitab hadis. Berdasarkan tiga sebab di atas, maka yang rajih (kuat) ialah pendapat kedua, iaitu anjing tidak najis. Hadis yang menyuruh menyucikan bekas yang dijilat oleh anjing tidak semestinya bererti jilatan anjing itu najis, sebagaimana kita manusia juga disuruh berwudhu’ dan bertayamum – suruhan ini tidaklah bererti kita najis. Akan tetapi ia adalah ketaatan kita kepada perintah Allah dan Rasul-Nya semata-mata. Inilah juga merupakan pendapat Yusuf al-Qaradhawi. Setelah mengkaji dalil masing-masing mazhab, beliau merumuskan:[10] Di antara yang najis ialah air liur anjing. Disebut dalam Shahih al-Bukhari dan Muslimdaripada Abu Hurairah, bahawa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Apabila seekor anjing minum dalam bekas salah seorang daripada kamu, maka basuhlah ia tujuh kali. Ini juga sebagaimana telah ditetapkan menurut hadis keduanya (al-Bukhari dan Muslim) dan selain keduanya daripada hadis ‘Abd Allah bin Mughaffal tentang kenajisannya. Dengan demikian, jelaslah tentang najisnya air liur anjing itu. Bahkan, di sana ada beberapa fuqaha yang menyebut tentang kenajisan semua anggota tubuh anjing. Padahal tidak ada dalil yang menunjukkan hal ini baik dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah. Sedangkan pengambilan dalil tentang dijilat atau minumnya anjing dari tempat air, maka itu khusus untuk sesuatu yang dijilat saja. Tidak ada yang menunjukkan pada kenajisan anjing secara keseluruhan: daging, tulang, darah, bulu, dan keringat. Sedangkan mengqiyaskan ini dengan jilatan anjing, adalah bentuk qiyas yang sangat jauh sekali, sebagaimana disebut oleh Imam al-Syaukani. Khususnya jika dikaitkan dengan hadits ‘Abd Allah ibn ‘Umar (yang menerangkan) “Anjing masuk dan keluar di masjid pada masa Rasulullah dan para sahabat tidak memercikkan air apa pun.” (Hadis riwayat al-Bukhari dan Abu Daud). Ada juga sebagian yang lain yang mengatakan tentang kesucian semua anggota tubuh anjing dan mengatakan, sesungguhnya dicucinya tempat yang dijilat anjing adalah masalah yang bersifat ibadah (ta'abbudi), yang hikmahnya hanya Allah yang tahu. Sedangkan yang wajib kita lakukan adalah mengamalkan apa yang ada di dalam nash walaupun kita tidak mengetahui hikmahnya. Ini adalah madzhab Imam Malik. Imam Malik berhujah bahwa Allah membolehkan makan dari hasil buruan anjing tanpa memerintahkan kita untuk mencucinya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan: Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad): “Apakah (makanan) yang dihalalkan bagi mereka?” Bagi menjawabnya katakanlah: “Dihalalkan bagi kamu (memakan) yang lazat-lazat serta baik, dan (buruan yang ditangkap oleh) binatang-binatang pemburu yang telah kamu ajar (untuk berburu) mengikut cara pelatih-pelatih binatang pemburu. Kamu mengajar serta melatihnya (adab peraturan berburu) sebagaimana yang telah diajarkan Allah kepada kamu. Oleh itu makanlah dari apa yang mereka tangkap untuk kamu dan sebutlah nama Allah atasnya. [al-Maidah 5:04] Sedangkan saya sendiri (al-Qaradhawi) cenderung pada pendapat Imam Malik bahwa semua yang hidup adalah suci. Demikianlah juga dengan anjing. Dalam zatnya dia suci. Oleh sebab itulah dibolehkan bagi kita untuk memakan hasil buruannya. Dan perintah Nabi untuk mencuci apa yang dijilat anjing adalah sesuatu yang bersifat ta'abbudi. Sedangkan penemuan ilmu moden tentang sesuatu yang menyangkut air liur anjing bahwa di dalamnya ada penyakit-penyakit, kemungkinan penemuan selanjutnya akan lebih mengejutkan. Sekian al-Qaradhawi. Di atas merupakan pendapatnya yang terbaru, membatalkan pendapat beliau yang lama dalam kitab al-Halal wa al-Haram fi al-Islam. Seterusnya terdapat tiga persoalan lanjut yang perlu dijelaskan: Persoalan pertama: Jika anjing tidak najis, haruskah kita mencuci jilatannya jika ia menjilat kita atau perkakas kita? Penjelasan kepada persoalan pertama: Jawapannya ya, berdasarkan hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang menyuruh kita mencuci jilatan anjing. Kita mencucinya bukan kerana ia najis tetapi kerana taat kepada perintah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Persoalan kedua: Apabila tersentuh jilatan atau air liur anjing, adakah cara menyucinya wajib dengan tujuh kali basuhan diawali dengan campuran tanah atau boleh dicuci dengan apa sahaja yang bersifat menyucikan? Penjelasan kepada persoalan kedua: Di sini para fuqaha berbeza pendapat sama ada boleh menggunakan sabun bagi menggantikan tanah. al-Qaradhawi dalam bukunya Fiqh al-Thaharah, ms 61-63 menerangkan bahawa sebahagian fuqaha Syafi‘iyyah dan Hanabilah kontemporer membolehkan penggunaan sabun. Bahkan Mazhab Maliki mengatakan penggunaan tanah/debu adalah tidak wajib, ia sunnah sahaja. Pendapat yang dipertengahan lagi mendekati hadis-hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ialah mencuci jilatan anjing dengan tujuh kali basuhan diawali dengan campuran tanah. Akan tetapi jika tidak ditemui tanah atau pada saat itu tidak sesuai untuk menggunakan tanah maka dibolehkan menggunakan sabun atau apa jua yang sifatnya menyucikan. Ini kerana mencuci jilatan anjing ialah duduk dalam bab ketaatan kepada perintah syari‘at dan ketaatan ini adalah berdasarkan kemampuan setiap individu berdasarkan kesenangan dan kesukaran yang dihadapinya. Jika menghadapi kesukaran untuk mentaatinya maka syari‘at memberi kelonggaran sekadar mana yang perlu. Allah Subhanahu wa Ta‘alaberfirman: Oleh itu bertaqwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu. [al-Taghabun 64:16] Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: Apa sahaja yang aku larang kamu daripadanya maka tinggalkanlah ia dan apa sahaja yang aku perintahkan kamu dengannya maka lakukanlah ia sedaya upaya kamu.[11] Persoalan ketiga: Bolehkah memelihara anjing sebagai haiwan kesayangan (pet)? Penjelasan bagi soalan kedua: Jawapan kepada soalan kedua boleh diperolehi dengan merujuk kepada hadis berikut: Sesiapa mengambil anjing (sebagai peliharaan) kecuali anjing menjaga tanaman atau anjing menjaga ternakan atau anjing berburu maka setiap hari pahalanya berkurang satu qiraat.[12] [Shahih Muslim – no: 1574] Terhadap hadis di atas para fuqaha berbeza pendapat adakah haram atau makruh untuk memelihara anjing atas sebab-sebab selain menjaga kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Pendapat yang rajih (kuat) adalah makruh hukumnya, sebagaimana ulas al-Syaukani:[13] Ini menjadi dalil atas kebolehan memelihara anjing atas sebab-sebab selain daripada apa yang disebut (dalam hadis di atas). Sesungguhnya ia tidak haram kerana sesuatu yang jika penggunaannya adalah haram ia tidak boleh digunakan dalam semua keadaan tak kira sama ada ia mengakibatkan pengurangan pahala atau tidak. Maka ini menunjukkan bahawa penggunaannya (memelihara anjing selain daripada tujuan menjaga tanaman, ternakan dan berburu) adalah makruh dan bukan haram. Kesimpulannya, makruh hukumnya untuk memelihara anjing kecuali jika memiliki sebab-sebab yang tertentu demi menjaga kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Adapun hikmah hukum makruh ini antara lain adalah kerana memelihara anjing akan menyebabkan malaikat rahmat menjauhi rumah kita, menimbulkan rasa takut kepada tetamu dan salakannya mengganggu ketenteraman jiran. TOP ________________________________________ [1] Sahih: Dikeluarkan oleh Abu Daud dan dinilai sahih oleh al-Albani dalam Silsilah al-Ahadith al-Shahihah (Maktabah al-Ma‘arif, Riyadh 1995), hadis no: 23. [2] Sahih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam kitab Shahihnya, hadis no: 3467 (Kitab hadis-hadis al-Anbiya’). [3] Sahih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam kitab Shahihnya, hadis no: 3318 (Kitab permulaan penciptaan). [4] Sahih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari, Muslim dan lain-lain, lihat Shahih al-Bukhari – hadis no: 172(Kitab Wudhu, Bab jika anjing minum daripada bekas air……) [5] Ibn Hajar al-‘Asqalani – Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari (tahqiq Bin Baz; Dar al-Fikr, Beirut), jld. 1, ms. 369-370 dan al-Albani – Irwa’ al-Ghalel fi Takhrij Ahadith Manar al-Sabil (Maktab al-Islami, Beirut 1985), jld 1, ms 62. [6] Wahbah al-Zuhaili – Fiqh al-Islami wa ‘Adilatuhu (Dar al-Fikr, Damsyik 1994), jld. 1, ms. 305 [7] Wahbah al-Zuhaili – Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, jld. 1, ms. 305. [8] Sunan al-Daruquthni (Dar al-Ma’refah, Beirut 2001), jld. 1, ms 171. [9] Thahr al-Tastrib bi Syarh al-Taqrib al-Asanid wa Tartib al-Masanid (Dar al-Fikr, Beirut), jld. 2, ms 123. [10] Fiqh al-Thaharah (edisi Indonesia atas judul yang sama; al-Kautsar, Jakarta 2004), ms. 21-22. [11] Sahih: Dikeluarkan oleh Muslim di dalam kitab Shahihnya – hadis no: 1337. Rujuk juga Hadis 40 al-Imam al-Nawawi – hadis no: 9. [12] Sahih: Dikeluarkan oleh Muslim di dalam kitab Shahihnya – hadis no: 1574 (Kitab al-Masaqah, Bab perintah membunuh anjing……) [13] Nail al-Authar min Asrar Muntaqa al-Abrar (Dar al-Kitab al-‘Arabi, Beirut 2000), jld. 5, ms. 204.

November 02, 2011

Sempena meraikan Senator Nallakarupan.. Untuk Pembacaan Semula...

Alih-Alih Orang UMNO Setia Juga Yang Rugi...Kenapa???

Salam,

Ternyata bukan lagi satu rahsia apabila seorang lagi spesis 'katak' yang berjaya diangkat menjadi YB hasil usaha keras mengentam mantan bosnya.

Maka para pejuang setia UMNO, usahlah gundah gulana kerana kesetiaan anda nyata akan teruji dengan perlantikan manusia yang tiada prinsip berjuang dan sesungguhnya berjuang atas kedudukan walaupun beliau pernah menafikannya sebelum ini. Harus diingat, percubaan beliau bertanding sebagai calon parlimen satu ketika dulu pernah gagal dan beliau mengambil langkah drastik agar dirinya tidak terus tenggelam dalam karier politik apabila bersungguh-sungguh membodek pimpinan di samping menawan hati ahli UMNO dengan suara ala DSAI dan anehnya masih ada yang terpengaruh dan menyanjung beliau sedangkan terang-terangan dia pernah membohongi ahli-ahli UMNO dan rakyat secara keseluruhan apabila menjadi pengikut dan orang kuat PKR parti yang dilihat telah hampir memadamkan kehebatan UMNO pada satu ketika.

Aduhai malangnya UMNO apabila sanggup membiarkan 'orang luar' mengambil hak pejuang setia yang bertungkus-lumus berjuang, setia dan berkhidmat kepada UMNO. Saya teringat kata-kata seorang sahabat tentang perihal pemilihan 'WAJIB' seorang YB atau calon pilihanraya khususnya bagi UMNO. Antara yang masih terngiang-ngiang di telinga ini ialah mesti dan wajib seorang calon UMNO itu mesti dan wajib pandai 'berfoya-foya. Dalam masa yang lain mesti dan wajib berlagak alim mengikut situasi terutama di hadapan isteri. Tambahnya lagi, seorang bakal calon tak semestinya mempunyai akhlak yang mulia kerana itu bukan faktor utama yang diambil kita oleh pimpinan tertinggi dalam menentukan kriteria pemilihan seseorang calon bagi mewakili parti utama orang Melayu dan Islam ini.

Hari ini seperti makin terbukti selepas bukti-bukti yang wujud terutamanya di negeri Perlis nampaknya semakin merebak auranya ke sebelah ibu kota apabila 'orang hebat' ini dengan selambanya diumumkan sebagai salah seorang bakal Senator tanpa perlu berebut-rebut jawatan di peringkat cawangan atau bahagian. Tanpa perlu menabur khidmat terbaik di peringkat akar umbi, hanya berbekalkan air liur dan gaya suara milik bekas bosnya sahaja sudah memampukan beliau untuk donobatkan sebagai calon senator terbaik pilihan presiden parti. Entahlah, sudahlah UMNO 'tewas' dalam PRK Hulu Selangor khususnya kepada MIC, hari ini UMNO terus 'tewas' dek permainan bijak politik insan bernama 'Mr.Box' ini....Aduhai UMNO........

p/s: Pengumuman: Marilah beramai-ramai ucapkan TAHNIAH kepada Lelaki BERKOTAK ini sementara masih tak lupa jasa ahli UMNO yang setia berjuang sejak dahulu demi menaikkan mereka-mereka yang berjiwa 'hebat' seperti ini.... Air liur sahaja babe!!!!

Jangan lupa ucapkan tahniah kepada pelakon TAMIL terkenal era PRK Hulu Selangor, sekali gertak sudah dapat balik 'title' YBnya.. Syabas UMNO! Sampai bila nak faham pun tak tahulah...thx!

..._...|..__________ __________, , ) ____
....../ `---___________---- _____|] ......
...../_==o;;;;;;;;__ _____.:/
.....), ---.(_(__) /
....// (..) ), ----"
...//___// Take The Gun And Kill Your Self???
..//___//
.//___//

Alhamdulillah.....

Salam,

Lama sudah rasanya saya tidak menulis. kekangan kerja dan tugasan harian yang menyebabkan tumpuan saya agak berkurangan dan saya pada dasarnya lebih menumpukan isu-isu semasa di FB sahaja. Namun begitu setelah saya gagal membuka blog ini hari ini kerana mungkin terlalu lama berdiam diri dan ia telah dihalang untuk dibuka maka saya berpendapat inilah masanya saya aktif kembali seperti sebelumnya.

Mac 26, 2011

Video lucah dan dosa politik...Satu Renungan..

Salam,

Mari kita sama renungkan apa yang telah ditulis oleh Dr. Mohd. Asri Zainal Abidin dalam kolumnya di Malaysiakini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.

Dalam budaya manusia yang tiada nilai agama dan tamadun berakhlak, isu keaiban peribadi dijadikan mainan golongan yang selekeh.

Maka muncullah kisah seks dan skandal peribadi tokoh politik itu dan ini sebagai senjata beracun membunuh musuh politik masing-masing.

Dalam Islam, perbuatan mendedahkan keaiban peribadi sebagai senjata politik adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya. Ia haram.

Hanya mereka yang jahil nas-nas agama sahaja yang menyangka itu adalah suruhan syarak. Malangnya praktik ini telah diamalkan oleh ramai tokoh dan penceramah politik sejak dahulu lagi di negara kita ini.

Sama ada PAS, Umno dan PKR; ramai individu dalamparti-parti itu telah terbabit dalam perkara yang diharamkan oleh syarak ini. Tuduhan seks, arak, kaki judi dan seumpamanya sudah menjadi ringan di lidah mereka.

Bahkan kadang-kala mereka menghina rupa ciptaan Allah yang ada pada musuh-musuh politik mereka seperti mengatakan si botak, gagap, hidung besar, mamak dan lain-lain. Mereka melanggar pantang larang agama dalam berpolitik.

Wabak inilah sedang memakan diri mereka sendiri. Mereka yang tiada etika dan akhlak telah dan akan terus terbabit dalam hal ini.

Sedangkan Nabi SAW bersabda: "Sesiapa yang menutup (keburukan) seorang muslim, Allah tutup (keburukannya) di dunia dan akhirat." (Riwayat Muslim).

Aib peribadi

Islam melarang didedahkan aib peribadi yang tidak membabitkan kezaliman terhadap orang lain. Aib peribadi seperti zina, minum arak, berjudi dan seumpamanya hendaklah ditutup semampu mungkin.

Jika hendak didakwa, hendaklah di mahkamah dan bukan untuk tontonan orang ramai. Pun begitu, Islam mengetatkan syarat saksi dan proses penyaksian. Bagi kes zina, jika gagal dipenuhi syarat, penuduh boleh dijatuhkan hukuman qazaf.

Tujuannya, untuk mengelakkan perangai suka menuduh dan mendedahkan aib peribadi orang lain. Sebab itu penzina dihukum 100 sebatan dan yang menuduh tanpa empat orang saksi 80 sebatan. Angka yang hampir bagi menunjukkan kesalahan menuduh tanpa empat orang saksi - sekalipun mungkin benar - adalah berat di sisi agama.

Firman Allah (maksudnya): "Dan orang-orang yang melemparkan tuduhan (zina) kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan empat orang saksi, maka sebatlah mereka lapan puluh kali sebat; dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya; kerana mereka adalah orang-orang yang fasik. (Surah al-Nur: Ayat 4).

Nabi SAW sendiri mengelakkan agar aib itu didedahkan, bahkan disuruh bertaubat secara sendirian; dengan solat dan istighfar.

Dalam riwayat Muslim, seorang lelaki datang kepada Rasulullah dan berkata:

"Wahai Rasulullah, aku mengubati seorang wanita di hujung bandar. Aku telah melakukan kepadanya (seks), cuma aku tidak menyetubuhinya. Inilah aku, maka hukumlah aku apa yang engkau mahu. Lalu 'Umar (Ibn Khattab) berkata kepadanya: Allah telah tutupi keaibanmu jika engkau menutupi dirimu. Nabi s.a.w tidak berkata apa-apa. Lalu lelaki itu bangun dan pergi. Nabi SAW menyuruh seorang lelaki memanggilnya dan membaca kepadanya firman Allah (maksudnya) Dan dirikanlah sembahyang pada dua bahagian siang (pagi dan petang), dan pada waktu-waktu yang berhampiran dengannya dari malam. Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat (Surah Hud ayat 114). Maka ada seorang bertanya: Wahai Nabi Allah, ini khas untuknya sahajakah? Jawab Nabi SAW: Bahkan untuk manusia keseluruhannya."

Bukan bukti Asas

Rakaman video bagi kes maksiat peribadi tidak boleh dijadikan asas bukti. Bagi kes zina hendaklah dengan empat orang saksi. Tiada keperluan untuk pencarian bukti sampingan. Itu soal dosa insan dengan Allah bukan dengan orang lain.

Jika ia terlepas, mahkamah Allah di mahsyar tetap ada, atau mungkin dia bertaubat. Tiada pihak yang rugi atau untung melainkan dirinya sendiri.

Kata Dr Yusuf al-Qaradawi mengenai usaha mencegah kemungkaran:

"Kemungkaran itu mesti nyata dan dilihat. Adapun jika pelakunya melakukannya secara sembunyian dari pandangan manusia dan menutup pintu rumahnya, maka tidak seorang pun boleh mengintipnya atau merakamnya secara diam-diam dengan menggunakan alat elektronik atau kamera video atau menyerbu rumahnya untuk memastikan kemungkarannya. Inilah yang ditunjukkan pada lafaz hadis 'barangsiapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya...."

Dikaitkan kewajipan mengubah itu dengan melihat atau menyaksikan kemungkaran. Tidak dikaitkan dengan mendengar tentang kemungkaran dari orang lain. Ini kerana Islam tidak menjatuhkan hukuman kepada orang yang mengerjakan kemungkaran secara bersembunyi dan tidak menampakkannya.

Diserahkan hanya kepada Allah untuk menghisabnya pada hari kiamat. Hisab ini bukan menjadi wewenang seseorang di dunia. Sehinggalah dia melakukannya secara terang-terangan dan menyingkap keaibannya.

Bahkan hukuman Ilahi itu lebih ringan bagi orang menutupi kemungkarannya dengan menggunakan tabir Allah dan tidak menampakkan kederhakaannya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih (bermaksud):

"Setiap umatku diberikan keampunan kecuali orang-orang yang menampakkan (dosanya)" (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Justeru, tiada seorang pun mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman terhadap kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan secara sembunyian. (Al-Qaradawi, Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam, hal 124, Kaherah: Dar al-Syuruq).

Berbeza Dengan Kes Kezaliman

Ia berbeza dengan kes jenayah terhadap lain seperti bunuh, curi, rompak, rogol, diliwat secara paksa, rasuah dan seumpamanya. Kes-kes ini perlu dibongkar dan diambil tindakan demi keadilan terhadap mangsa.

Rakaman dalam kes-kes ini perlu diusahakan. Islam mengizinkan, bahkan menyuruh didedahkan bahaya atau kezaliman yang dilakukan yang boleh memudaratkan orang ramai dan rakyat. Jika ada perasuah, atau perompak, atau perogol maka hendaklah diberi amaran kepada orang yang mungkin menjadi mangsa.

Itu pun hendaklah atas asas bukti yang kukuh, bukan sekadar andaian. Demikian juga boleh mendedahkan kepada pihak yang berkaitan seperti hakim, pengundi dan orang awam tentang kezaliman yang boleh menimpa diri atau orang lain.

Firman Allah (maksudnya): "Allah tidak suka kepada perkataan-perkataan buruk yang dikatakan dengan berterus-terang (untuk mendedahkan kejahatan orang); kecuali oleh orang yang dizalimi, dan (ingatlah) Allah sentiasa Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan, atau menyembunyikannya, atau kamu memaafkan kesalahan (yang dilakukan terhadap kamu), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pemaaf lagi Maha Berkuasa". (Surah al-Nisa: Ayat 148-149).

Tidak Perlu Suruhajaya

Tiada keperluan menubuhkan suruhanjaya khas bagi kes-kes maksiat peribadi. Ini hanya akan membazirkan harta rakyat. Al-Imam al-Ghazali (meninggal 505H) dalam kitabnya Ihya 'Ulum al-Din telah menyebut mengenai rukun-rukun perlaksanaan Hisbah.

Hisbah bermaksud perlaksanaan al-Amr bi al-ma'ruf (menyuruh kepada makruf) apabila ia nyata ditinggalkan, dan al-Nahy 'an al-munkar (pencegahan kemunkaran) apabila ia nyata dilakukan.

Rukun ketiga yang disebut oleh al-Imam al-Ghazali ialah:

"Hendaklah kemungkaran tersebut zahir (jelas) kepada ahli hisbah tanpa perlu melakukan intipan. Sesiapa yang menutup sesuatu kemaksiatan di dalam rumahnya, dan mengunci pintunya maka tidak harus untuk kita mengintipnya. Allah Ta'ala telah melarang hal ini. Kisah 'Umar dan 'Abd al-Rahman bin 'Auf mengenai perkara ini sangat masyhur. Kami telah menyebutnya dalam kitab Adab al-Suhbah (Adab-Adab Persahabatan). Begitu juga apa yang diriwayatkan bahawa 'Umar RA telah memanjat rumah seorang lelaki dan mendapatinya dalam keadaan yang tidak wajar. Lelaki tersebut telah membantah 'Umar dan berkata: Jika aku menderhakai Allah pada satu perkara, sesungguhnya engkau telah menderhakai-Nya pada tiga perkara. 'Umar bertanya: Apa dia? Dia berkata: Allah Ta'ala telah berfirman (maksudnya): Jangan kamu mengintip mencari kesalahan orang lain. Sesungguhnya engkau telah melakukannya. Allah berfirman (maksudnya: Masukilah rumah melalui pintu-pintunya. Sesungguhnya engkau telah memanjat dari bumbung. Allah berfirman: (maksudnya): Janganlah kamu masuk ke dalam mana-mana rumah yang bukan rumah kamu, sehingga kamu lebih dahulu meminta izin serta memberi salam kepada penduduknya). Sesungguhnya engkau tidak memberi salam. Maka 'Umar pun meninggalkannya... Maka ketahuilah bahawa sesiapa yang mengunci pintu rumahnya dan bersembunyi di sebalik dindingnya, maka tidak harus seseorang memasuki tanpa izin daripadanya hanya kerana ingin mengetahui perbuatan maksiat. Kecuali jika ia nyata sehingga diketahui oleh sesiapa yang berada di luar rumah tersebut." (Al-Ghazali, Ihya 'Ulum al-Din, 3/28, Beirut: Dar al-Khair 1990).

Ingatan

Muslim hendaklah mengelakkan diri dari terlibat dalam kes-kes seperti ini. Ia menjadi pengajaran kepada semua parti politik. Manusia-manusia yang rendah nilai dan maruah sanggup untuk terbabit dalam hal seperti ini sejak lama dahulu.
|
Mereka ini ada dalam Umno, PKR dan PAS. Sedangkan Allah berfirman (maksudnya):

"Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan dari sangkaan (supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang) kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa; dan janganlah kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang; dan janganlah setengah kamu mengumpat antara satu sama lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. (Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut) dan bertaqwalah kamu kepada Allah; sesungguhnya Allah penerima taubat, lagi Maha mengasihani." (Surah al-Hujurat: 12).Bangkit generasi baru

Marilah kita bermufaraqah atau meninggal segala pelakon atau watak yang selekeh dan rela menghalalkan apa sahaja untuk kepentingan politik mereka. Tanpa mengira parti! Mereka mesti diusir dari pemainan bodoh ini.

Kita tentang semua pelakon politik yang suka mengelak kain orang. Tak kira kerajaan atau pembangkang. Kita dijadikan 'penonton bodoh' yang seakan merelakan apa sahaja watak yang mereka lakonkan.

Politik kita memerlukan nafas baru dan dibersihkan dari golongan yang jijik dan kotor ini! Kita perlukan politik idea, bagaimana dan cara membangunkan umat dan rakyat agar hidup berdisiplin, bermaruah dan bertamadun. Bukan cerita-cerita bodoh seperti ini!

p/s: Setuju sangat apa yang ditulis "Politik kita memerlukan nafas baru dan dibersihkan dari golongan yang jijik dan kotor ini! Kita perlukan politik idea, bagaimana dan cara membangunkan umat dan rakyat agar hidup berdisiplin, bermaruah dan bertamadun."..thx!

Februari 12, 2011

Sajak : Mahathir Mudah Lupa?


(gambar ihsan Malaysiakini)

Salam...,

Sekian lama tidak mengemaskini blog ini kerana terlalu sibuk tugas seharian. Jadi sebagai buah tangan yang pertama untuk tahun ini, saya titipkan sebuah pertanyaan untuk mereka yang berkenaan.

Mahathir Mudah Lupa?

Dulu dia pernah berkata...
"Melayu Itu Mudah Lupa"...
Semua Melayu Di Dunia tersenyum sinis
Gadis yang ayu bertambah manis,
teruna perkasa terasa kembang kumis..

Itu semua cerita dahulu...
Zaman Melayu tak tahu dan tak maju..
Zaman Melayu tak tahu malu...
Zaman Melayu tiada PERKASA...
Zaman Melayu tiada apa-apa...

Itu tika hidup Melayu mengais rezeki..
Kaisnya pagi, makannya pagi...
Kaisnya petang kenyangnya petang...
Malas mengais apapun tak datang...

Kini cerita Melayu Mudah Lupa datang lagi...
Jadi polemik hangat dan sensasi lagi...
Bila ada seorang lagi Melayu terlupa diri...
Seperti baru lahir ke dunia ini...

Sayang sekali...Melayu ini...
hendak diselekoh Melayu hari ini..
Melayu yang cerdik dan berjatidiri...
Melayu yang bijak menilai diri...
Melayu yang bukan lagi kais pagi, makannya pagi..
Melayu kini yang ada PERKASA di sisi...
Pantas mahu ditipu Melayu ini???

Apa benar Mahathir Mudah Lupa???
Apa benar sudah sampai masanya???
Apa benar apa yang dikata benar???
Sedang fakta tak buta matanya...
Sedang sejarah tak hilang nilainya..

Sudah-sudahlah....
Diam-diamlah...
Sunyi-sunyikanlah...
Kerana banyak senjata lupa tuannya...
Kerana banyak sejarah berulang semula...

Sekali lagi ingin bertanya....
Apa benar MAHATHIR MUDAH LUPA???

Perfectwater75 --- :)

Julai 26, 2010

Nasihat Dr. Maza buat Isteri Pemimpin.... Moga I.N.S.A.F...

Salam,

Buat kesekian kalinya, teguran dan nasihat serta mungkin juga peringatan untuk sesiapa sahaja yang bergelar ISTERI PEMIMPIN dan tentunya ingatan kali ini sedikit tajam untuk mereka yang hendak terasa. Semoga bermanfaat...

Sudah beberapa hari saya teringatkan ketinggian budi Tun Dr Siti Hasmah. Agak sudah beberapa bulan saya tidak bertemu beliau. Gambaran wajah Tun Siti yang paling indah saya lihat ketika beliau memakai telekung untuk solat.

Ketika itu saya pergi menziarahi Tun Mahathir di Institut Jantung Negara (IJN). Tun Siti sendiri yang menelefon saya menjemput saya ke sana. Masya-Allah, wajah Tun Siti ketika bertelekung saling tak tumpah bagaikan wajah arwah nenek saya.

Berjalan ke berbagai tempat dalam negara ini, bertemu dengan berbagai pihak memberikan kita berbagai maklumat mengenai persepsi masyarakat terhadap berbagai perkara, khususnya para pemimpin politik. Cetusan dan ulasan rakyat itulah yang menjadikan saya ingatkan Tun Dr Siti Hasmah.

Jika kita masih ingat semasa Tun Dr Mahathir menjadi perdana menteri, amat sukar untuk kita dengar ulasan buruk mana-mana pihak terhadap Tun Siti. Wajahnya yang tidak sombong, gayanya yang tidak ego, kerendahan dirinya dan sikap tidak campur tangan dalam politik menyebabkan beliau tidak dimusuhi.

Ya! Ketika Tun Mahathir berada di puncak kuasa dengan penuh kemegahan pun beliau tetap bersikap sebagai seorang isteri yang tidak menyibuk diri menjadi 'menteri tambahan'. Orang tidak memperkatakan tentang sikap suka campur tangan beliau dalam urusan politik, tidak beliau dibenci kerana berlebih-lebihan dalam gaya dan cara.

Tun Siti sangat sederhana sehingga sekarang. Saya sendiri pernah mendengar Tun Mahathir bersungut kerana lama menunggu Tun Siti di kereta dan cuaca agak sejuk. Ketika itu di London.

Saya masih ingat jawapan Tun Siti: "Ada orang hendak bercakap dengan kita, takkan kita hendak tinggalkan".

Masa itu ada rakyat Malaysia di London yang datang berbual dengan Tun Siti ketika beliau hendak turun dari Malaysia Hall.

Benci pemimpin 'pasal bini dia'

Saya kagum dengan Tun Siti sebab setiap kali saya berkesempatan berbual dengan Tun Mahathir, sama ada di meja makan atau di tempat biasa, Tun Siti yang selalu berada di sebelah Tun Mahathir tidak pernah mencampuri perbualan kami khususnya tentang politik. Beliau selalu menjadi pendengar setia kepada Tun Mahathir.

Jika ada pun beliau mencelah, beliau akan bertanya khabar keluarga saya atau pandangan agama tentang urusan harian. Sekalipun beliau sebenarnya tidak pernah berjumpa keluarga saya. Tun Mahathir bertuah mendapat isteri yang tahu apa perwatakan yang sewajarnya dan tidak dianggap 'busy body' bagi negara ini ketika beliau menjadi perdana menteri.

Maka tidak hairanlah ketika Tun Mahathir berada dalam ketegangan krisis politik beliau, Tun Siti tidak menjadi sasaran kemarahan musuh-musuh politik Tun Mahathir. Hanya yang bermulut celupar sahaja yang cuba mengguris Tun Siti yang selalu diam itu. Itu pun puak yang suka menyentuh urusan peribadi orang yang tidak kaitan dengan kepentingan umum rakyat.

Begitu lama Tun Mahathir di tampuk kuasa. Tun Siti tetap bersederhana. Tiada cerita kemewahannya semasa di luar negara, atau bising campur tangannya dalam projek itu dan ini, tiada cerita 'kegarangannya' kepada pihak sana dan sini. Beliau hanya tersenyum dan merendah diri.

Bahasanya tidak bongkak, gayanya tidak berlagak. Tidak banyak cerita di media tentang dirinya, sehingga melebihi suaminya. Namun, sebagai insan tentulah ada kekurangan dan kelemahan di sudut-sudut tertentu. Demikianlah semua manusia.

Seorang pemimpin memerlukan isteri yang 'tidak menyibuk' seperti Tun Dr Siti Hasmah. Walaupun sangat terpelajar, tetapi tahu membawa diri sebagai isteri pemimpin. Setiap isteri pemimpin mesti pandai menjaga maruah suaminya.

Pandai menjaga nama baik politik suami. Jangan sampai suami dibenci rakyat kerana gaya dan sikap isterinya. Ertinya, jangan sampai rakyat membenci seseorang pemimpin 'pasal bini dia'. Buat semua isteri pemimpin, jadikanlah Tun Siti Dr Hasmah sebagai contoh yang baik dalam hal ini! Jangan lebih lajak dari laju, rakyat tak suka perangai macam itu!

Peranan isteri berdoa agar suami berada di jalan yang benar. Menasihati suami agar sentiasa ingatkan Allah dalam urusan rakyat. Janganlah isteri pula yang menyebabkan kemurkaan Allah dan kemarahan rakyat kepada suaminya. Tun Dr Siti Hasmah, tahniah!

p/s: Perfectwater75: Semoga hidayah ALLAH sentiasa bersama kita semua.

Julai 16, 2010

URGENT!!!! Sumbangan Ikhlas Untuk Dana Rumah Anak Yatim Shifa Setapak

URGENT!!!! Sumbangan Ikhlas Untuk Dana Rumah Anak Yatim Shifa Setapak

Sumbangan Ikhlas Untuk Dana Rumah Anak Yatim Shifa Setapak

Sebagai seorang hamba Allah, saya terpanggil untuk berkongsi maklumat ini ( diambil dari email yang di forwardkan oleh salah seorang sahabat saya. Nota ini tiada bertujuan untuk faedah individu ataupun keuntungan. Ini adalah seruan kepada semua muslimin dan muslimat untuk memberi sedikit pertolongan kepada Rumah Anak Yatim Shifa Setapak.

Jika anda ragu, silalah telefon penama di bawah, alamat blog untuk dikunjungi -
BLOG : http://rumahanakyatimshifa.blogspot.com/
FACEBOOK : Anak Yatim Shifa Setapak
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000128319984#!/profile.php?id=100000114433986&ref=search

*********************************************************************************
Email diterima pada 16 Julai 2010 :

Minta jasa baik tuan/puan untuk fwd ini sbg email dan share dengan rakan2 FB yang lain - semoga pertolongan dan usaha kita dapat membantu menyediakan tempat tinggal untuk anak2 yatim Syifa Setapak, InsyaAllah!)

re: RUMAH ANAK YATIM SHIFA SETAPAK

salam
apa khabar, harap semuanya sejahtera.
Sebenarnya saya nak minta tolong, harap sudi foward rayuan saya to semua kenalan

Saya sedang berusaha beli rumah untuk anak yatim shifa.
Face book: anak yatim shifa setapak
Saya dah ada 20%. Ingat bank boleh bagi 80%. Tapi bagi 58% sahaja.
Deposit dah bayar.
Tinggal 40 hari saja lagi untuk due.

Doakan semoga ada hamba ALLAH yang datang bantu. kalau tidak terpaksa batalkan
pembelian

Urusan pembelian dibantu secara percuma oleh Encik Azaine PEGUAM dari Tetuan
Azaine & Fakhrul Sdn Bhd.


Boleh hubungi beliau untuk pengesahan 03-40215544( Puan Zarina)

Saya dah bayar RM 122,550.00
(DEPOSIT - WANG INI TAK AKAN DIKEMBALIKAN KALAU BATAL PEMBELIAN)
Ambank bagi pinjam RM 700,000.00 (58%)
Duit saya jual rumah n 1 kereta RM 150,000.00
Sumbangan orang ramai RM 50,000.00
Jumlah terkumpul RM 1,022,250.00
Harga rumah RM 1,222,250.00 (kurang RM200,000.00)

TOLONG FOWARD E-MAIL TO KAWAN2 DAN
MINTA SEMUA KAWAN2 E-MAIL PADA KAWAN2 MEREKA tentang perkara ini.

Tolong ye.

RM1.00 seorang pun jadilah. SECARA ONLINE BANKING
Nama Akaun: Persatuan Kebajikan Teratak Shifa KL/SEL

No. Account :
514066429233 - Maybank
0762022004494 - Ambank
14380005685059 - CIMB

Ada pelepasan cukai: LHDN. 01/35/42/51/ 179-6.6367

Terima kasih
Hajjah Che Tom Binti Ujang
Pengasas/Pengerusi
Rumah Anak Yatim SHIFA
017-3387959
03-40234818 (Fax)
email; shifa_praktis@yahoo.com

Senarai rumah-rumah anak Yatim di Malaysia ;
http://www.facebook.com/pages/Rumah-Anak-Yatim-Di-Malaysia/270414079621?v=app_2347471856

perfectwater75: semoga ALLAH memberkati dan merahmati keprihatinan anda....

Julai 15, 2010

Alhamdulillah...naik juga harga minyak....Syukurlah...

Salam,

Tak mahu nak komen banyak sebab ia mungkin menyebabkan individu tertentu marah.. Apapun marilah kita bersyukur atas kenaikan harga seperti yang dinyatakan dalam laporan ini....

Sebagai rakyat kita 'mesti terima' walaupun kita tak suka.....

thx!

April 28, 2010

Alih-Alih Orang UMNO Setia Juga Yang Rugi...Kenapa???

Salam,

Ternyata bukan lagi satu rahsia apabila seorang lagi spesis 'katak' yang berjaya diangkat menjadi YB hasil usaha keras mengentam mantan bosnya.

Maka para pejuang setia UMNO, usahlah gundah gulana kerana kesetiaan anda nyata akan teruji dengan perlantikan manusia yang tiada prinsip berjuang dan sesungguhnya berjuang atas kedudukan walaupun beliau pernah menafikannya sebelum ini. Harus diingat, percubaan beliau bertanding sebagai calon parlimen satu ketika dulu pernah gagal dan beliau mengambil langkah drastik agar dirinya tidak terus tenggelam dalam karier politik apabila bersungguh-sungguh membodek pimpinan di samping menawan hati ahli UMNO dengan suara ala DSAI dan anehnya masih ada yang terpengaruh dan menyanjung beliau sedangkan terang-terangan dia pernah membohongi ahli-ahli UMNO dan rakyat secara keseluruhan apabila menjadi pengikut dan orang kuat PKR parti yang dilihat telah hampir memadamkan kehebatan UMNO pada satu ketika.

Aduhai malangnya UMNO apabila sanggup membiarkan 'orang luar' mengambil hak pejuang setia yang bertungkus-lumus berjuang, setia dan berkhidmat kepada UMNO. Saya teringat kata-kata seorang sahabat tentang perihal pemilihan 'WAJIB' seorang YB atau calon pilihanraya khususnya bagi UMNO. Antara yang masih terngiang-ngiang di telinga ini ialah mesti dan wajib seorang calon UMNO itu mesti dan wajib pandai 'berfoya-foya. Dalam masa yang lain mesti dan wajib berlagak alim mengikut situasi terutama di hadapan isteri. Tambahnya lagi, seorang bakal calon tak semestinya mempunyai akhlak yang mulia kerana itu bukan faktor utama yang diambil kita oleh pimpinan tertinggi dalam menentukan kriteria pemilihan seseorang calon bagi mewakili parti utama orang Melayu dan Islam ini.

Hari ini seperti makin terbukti selepas bukti-bukti yang wujud terutamanya di negeri Perlis nampaknya semakin merebak auranya ke sebelah ibu kota apabila 'orang hebat' ini dengan selambanya diumumkan sebagai salah seorang bakal Senator tanpa perlu berebut-rebut jawatan di peringkat cawangan atau bahagian. Tanpa perlu menabur khidmat terbaik di peringkat akar umbi, hanya berbekalkan air liur dan gaya suara milik bekas bosnya sahaja sudah memampukan beliau untuk donobatkan sebagai calon senator terbaik pilihan presiden parti. Entahlah, sudahlah UMNO 'tewas' dalam PRK Hulu Selangor khususnya kepada MIC, hari ini UMNO terus 'tewas' dek permainan bijak politik insan bernama 'Mr.Box' ini....Aduhai UMNO........

p/s: Pengumuman: Marilah beramai-ramai ucapkan TAHNIAH kepada Lelaki BERKOTAK ini sementara masih tak lupa jasa ahli UMNO yang setia berjuang sejak dahulu demi menaikkan mereka-mereka yang berjiwa 'hebat' seperti ini.... Air liur sahaja babe!!!!

Jangan lupa ucapkan tahniah kepada pelakon TAMIL terkenal era PRK Hulu Selangor, sekali gertak sudah dapat balik 'title' YBnya.. Syabas UMNO! Sampai bila nak faham pun tak tahulah...thx!

..._...|..__________ __________, , ) ____
....../ `---___________---- _____|] ......
...../_==o;;;;;;;;__ _____.:/
.....), ---.(_(__) /
....// (..) ), ----"
...//___// Take The Gun And Kill Your Self???
..//___//
.//___//

April 18, 2010

PRK Hulu Selangor...Aduhai BN, Usah Menghentam Peribadi Kelak Nanti Makan Diri...

Salam,

Pagi ini terbaca dengan tidak sengaja tajuk utama Mingguan Malaysia "Buktikan Zaid Kaki Botol" dan reaksi pertama saya ialah apakah UMNO/BN sudah kehabisan modal dengan memulakan kempen PRK Hulu Selangor dengan menghentam peribadi calon pembangkang?

Saya bimbang modal ini akan memakan diri sendiri bila pakatan pembangkang membalas tembakan ini kerana isu moral yang cuba dijuarai oleh pimpinan UMNO/BN yang ada akan memusnahkan bahkan memalukan diri sendiri kerana biasanya bila UMNO/BN mula melondeh maka pakatan pembangkang yang sedia senjata akan membalas dengan lebih pedih. Ini kerana bukan semua pimpinan UMNO/BN itu bersih dan suci cuma apabila mereka menggunakan taktik mengaibkan orang lain dan jika terbukti calon pembangkang ang mantan UMNO itu benar-benar sudah insaf rasanya semua yang menyokong UMNO/BN akan sama-sama berkongsi saham 'dosa' yang berat kerana apa yang dilakukan ini.

Kenapa UMNO/BN tidak mahu berkempen dengan kekuatan tulen dan mantap?

Apakah UMNO/BN memang sudah kehabisan modal dan terpaksa menggunakan kekalutan yang ada untuk meraih undi berharga dari sejumlah 65 ribu pengundi di dalam Hulu Selangor ini?

Kalaulah benar UMNO/BN masih diterima rakyat menagapa tidak digunakan kekuatan tulen yang ada?

Kenapa mesti diaibkan orang lain?

Kenapa lekeh sangat UMNO/BN kini berbanding dekad terdahulu?

Apakah ini masanya menggantikan pemimpin lama dengan pelapis baru yang lebih mantap dan bertenaga untuk menangkis serangan dan propaganda pembangkang terutama dari parti serpihan UMNO sendiri iaitu PKR?

Kita tak boleh lupa sejarah dan hakikatnya memang hampir kesemua ahli PKR adalah asalnya UMNO/BN dan cukup arif serta mengetahui taktik kotor yang akan dan sedang dimainkan UMNO/BN. Mereka akan mematikan hujah UMNO/BN dengan mudah jika UMNO.BN tersalah langkah. Sepatutnya diperbetulkan sebaiknya isu lokal yang berlaku ketika awal kempen seperti pengagihan peruntukan kepada petugas serta apa jua berkaitan yang mencacatkan semangat dan kerja semasa petugas yang setia berjuang untuk UMNO. Jika dilihat dalam laman web dan Facebook sudah kedengaran kemarahan dan ketidakpuasan hati beberapa orang yang bekerja keras untuk memenangkan UMNO/BN di Hulu Selangor. Perkara ini sepatutnya dihabisi sebaiknya agar tidak timbul soal boikot akibat salah pemilihan atau apa-apa isu dalam yang membarah dalam UMNO/BN.

Pesan saya usah dihentam peribadi calon kerana itu yang selalu dikatakan UMNO/BN bila pembangkang menghentam calon BN dalam beberapa siri prk sebelum ini. Jangan jadi seperti mereka. Jangan meniru cara mereka yang tidak baik kerana UMNO sering menagatakan mereka adalah parti yang memperjuangkan nilai Islam yang tulen. Jangan kerana mempertahanakan seorang calon yang 'mungkin' ditolak sebahagian besar penyokong mantan Ahli Parlimen Hulu Selangor yang juga Timbalan Presiden MIC semasa yang rasanya sudah mati karier politiknya apabila namanya tak tersenarai dalam pencalonan kali ini. Setakat hari ini masih belum memunculkan wajahnya sedangkan awal masa pengumuman prk beliau sering dilihat sudah turun padang untuk bertemu mesra dengan pengundi kerana yakin kuasa presidennya iaitu Samy 'Value' masih lagi 'power' dan mampu mempengaruhi tetapi tidak berlaku apabila diumumkan nama calon yang mewakili BN oleh TS Muhyiddin pada 15 April 2010. Umum satu malaysia akan menilai peribadi dan cara UMNO/BN berkempen kali ini. Tersilap cara mungkin semua akan terlingkup kerana mempertahankan tradisi berkempen yang sebegitu. Rakyat tak pernah lupa, pemimpin pula sebaliknya. Semoga UMNO/BN masih relevan...

p/s: i)teringat kata seorang sahabat yang juga orang kuat UMNO, BN kini sebenarnya sudah hancur dan tak berdaya lagi untuk diperbetulkan apa yang hancur itu. Salah siapa??? Kerakusan nafsu para pemimpin UMNO/BN yang menyebabkan hakikat ini berlaku. Insaflah...Sedarlah...sebelum bahtera karam kerana kealpaan pimpinan untuk memperbetulkan kebobrokan BN ini...Pemimpin yang usang wajib digantikan "by hook or by crook" kalau sayangkan perjuangan...thx!

ii) Ali Rustam pun bukan bagus sangat 'moralnya'.....jadi tak payahlah susah-susah hendak mempersoalkan tentang 'moral' orang lain pula....thx!

April 06, 2010

PRK Hulu Selangor... Aduhai UMNO!!!

Salam,

Bila membaca laporan ini bermakna NAJIB terpaksa menggunakan suara vetonya sebagai Presiden BN/UMNO untuk mengelakkan soal pemilihan ini menjadi konflik dan menyebabkan perpecahan lebih besar berlaku dalam UMNO khususnya di Hulu Selangor. Saya bukan orang Hulu Selangor tetapi kengkawan boleh kata ada juga dan rapat dengan kerja dan aktiviti parti UMNO. Dari situ saya mula menilai bagaimana betapa sukarnya perjuangan BN/UMNO kali ini walaupun digambarkan begitu hebat oleh akhbar propaganda sepertu Utusan Malaysia dan Berita Harian tentang bagaimana GAH sokongan rakyat dan pengundi khususnya kepada UMNO/BN. Sukarnya kerana terpaksa memilih secara lebih teliti dan ditetapkan sehingga 15 APRIL 2010 iaitu dua hari sebelum Hari Penamaan Calon untuk menamakan calon yang terbaik yang mampu merampas kembali kerusi kuat BN sebanarnya sebelum dipecahkan monopoli BN selepas G.Palaniviel tewas dengan majoriti tipis bagai memberikan isyarat penolakan rakyat kepada calon yang 'cerah' kulitnya ini dari terus dinobatkan sebagai calon terbaik BN kali ini.

Pengunjung Blog yang Dihormati,
Saya teringat ucapan TS Muhyiddin yang menekankan BN tidak pernah ketandusan calon yang berwibawa tetapi jika inilah wajah yang akan 'digalas' oleh pejuang BN/UMNO dalam kempen PRK Hulu Selangor 2010 maka apakah kewajaran ucapan seorang Timbalan Perdana Menteri merangkap Timbalan Presiden BN/UMNO???

Begitu juga bila peruntukan segera yang diumumkan dan dinyatakan sebagai bukan berkaitan dengan PRK kali ini? Bukankah ia diumumkan dalam eddah pra PRK? Kenapa memilih waktu ini? Kita seperti terus mengiyakan kata-kata pembangkang bahawa ini musim projek Mee Segera dan pembekal Mee Segera Terkenal akan terus menjaja kehebatan Mee Segeranya untuk dinikmati pelahap-pelahap yang sedia menunggu. Ini kerana biasanya pelahap-pelahap yang ada akan menyapu lebih banyak projek Mee Segera berbanding rakyat yang benar-benar memerlukannya. Aduhai! UMNO seperti tak mahu berubah lagaknya.. Hanya retorikkah kata-kata yang terpasang di Institut Latihan Memperkasa UMNO di Janda Baik.

Dengarlah rayuan akar umbi jika tidak kali ini maka tak terkejut UMNO akan terus dibadai TSUNAMI pada PRU-13 akibat pemimpin masih mendabik hebat di kala BAHTERA makin karam....Insaflah....Apa pengorbanan yang hendak dilakukan demi menagih dan merayu simpati?

thx!

p/s: Yakin sangat keupayaan UMNO untuk merampas kerusi secara bergaya dalam PRK kali ini...Inilah masa kita menguji kestiaan orang lain dan bukannya terus menguji kesetiaan kita sendiri yang sedia setia....Aduhai UMNO!!!

Mac 29, 2010

Jib! Mai Secawan!!!! Harap tak betul apa yang dipaparkan... AAMIIIIN!


Salam,

Semoga gambar yang dipaparkan ini adalah teknik super impose dari mereka yang tak pernah senang dengan keberadaan pemimpin ini...

thx!

Mac 28, 2010

SMS saja....boleh tarik surat letak jawatan..Bila masa SMS diiktiraf sebagai Dokumen Rasmi???

Salam,

Mengikuti senario politik di Perlis sejak PRU-12 2008 memang menarik setiap masa ada sahaja isu tertimbul, ditimbulkan dan menimbul. Isu yang terbaru ialah Perletakan Jawatan YB Yippie(pinjam istilah blogger Qunang2. Apa yang menarik yang mungkin boleh dihuraikan melalui undang-undang dan perlembagaan negara ialah penarikan balik Surat Perletakan Jawatan yang difahamkan diserahkan sendiri oleh YB Yippie dan bukan seperti yang berlaku di Perak satu ketika dulu. Atas kewajaran berlaku sedemikian sepatutnya kerusi DUN Titi TInggi itu secara automatiknya kosong kerana sehingga setakat ini ia hanya ditarik balik hanya melalui kiriman SMS sahaja. Apa sudah jadi dengan undang-undang negara ini?

Malangnya, Speaker pula bertindak sebagai wakil MB Perlis untuk memujuk ADUN supaya menarik balik surat tersebut sedangkan sepatutnya Speaker terus menjalankan tugasnya secara adil tanpa mengira parti mana yang melakukan sedemikian. Bayangkan kalau ADUN pembangkang menghantar surat seperti yang YB Yippie lakukan. Maka akan dibaca segala peraturan dewan dan serba lengkap akta dan undang-undangnya untuk mengesahkan perletakan jawatan tersebut dan terus sahaja menghantar kepada pihak Suruhanjaya Pilihanraya Malaysia (SPR) tanpa melengahkan masa kerana diberitahu kepada media surat itu telah dihantar pada petang Isnin 22 Mac 2010 sebelum ia meletup di media perdana pada hari Selasa 23 Mac 2010. Bayangkan masa yang diambil oleh Tuan Speaker yang merupakan sahabat lama yang tua kepada MB Perlis yang kini terkenal kerana suka berbohong kepada rakyat. Tak salah kalau ditukar maksud MB itu kepada 'Mesti Bohong'.

Selepas ini kita bebas menggunakan SMS sebagai medium RASMI untuk sebarang urusan RASMi di mana-mana kaunter kerajaan MESTI BOHONG Dato' Seri Md ISa Sabu atas keabsahan penarikan balik surat oleh YB Yippie hanya melalui SMS. Apakah implikasi undang-undang selepas apa yang berlaku ini? Biarlah pakar undang-undang yang adil lagi saksama membicarakannya tetapi tak salah bagi saya dan anda semua untuk menggunakan SMS sebagai DOKUMEN RASMI selepas ini kerana UMNO biasanya mengajar rakyat melakukan sesuatu yang baru tanpa mengira pelanggaran kepada peraturan sedia ada.

Apa yang nyata, Speaker DUN Perlis telah menyalahgunakan kedudukannya dalam mengendalikan isu ini dan sepatutnya didakwa sama seperti dakwaaan terhadap DSAI satu ketika dulu. Apakan daya negara ini milik UMNO secara nyata, jadi UMNO berhak untuk mngubah dan membentuk undang-undang agar seiring mengikut mereka. Rakyat pula wajib semestinta mengikut semua peraturan dan tak boleh melanggarnya sesuka hati. Ini baru betul 'RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN'. Habislah kali ini....

p/s: seronok baca ulasan Syed ATief dalam blognya. Mungkin juga benar ucapan Tun Mahathir ketika merasmikan PERKASA di Kuala Lumpur. klik sini "Dr. M: Kepercayaan Melayu terhadap Umno terhakis"

thx!

Mac 25, 2010

PANAS!!!! SAKSI UTAMA INKUES POLIS TEMBAK PEMUDA DITAHAN POLIS???

SALAM,

SEMALAM LEBIH KURANG JAM 8.30 MALAM 24 MAC 2010, SAKSI UTAMA KES INKUES POLIS TEMBAK PEMUDA DI ARAU, KHAIRUL NISA BINTI ANUAR TELAH DITAHAN SEPASUKAN POLIS ATAS DAKWAAN MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM LAPORAN POLIS YANG DIBUATNYA TAHUN LALU. WALAUBAGAIMANAPUN, BELIAU YANG DITAHAN TELAHPUN MEMBUAT LAPORAN POLIS KEDUA YANG MENYATAKAN APA YANG DILAPORKAN DALAM LAPORAN PERTAMA ADALAH DI LUAR KAWALAN DIRINYA KETIKA HARI KEJADIAN.

SAKSI DIBERITAHU TELAH MENGEMUKAKAN KENYATAAN YANG BERLAWANAN DENGAN APA YANG DILAPORKAN DALAM LAPORAN POLIS PERTAMA BILA DITANYA MAGISTRET DAN PENDAKWARAYA INKUES BERKENAAN DI KANGAR SEMALAM DAN MEMBERIKAN KELEBIHAN KEPADA KELUARGA SI MATI YANG DITEMBAK POLIS ATAS TUDUHAN 'MENGAMUK DALAM KEADAAN MABUK' SEDANGKAN DALAM LAPORAN POLIS KEDUA SAKSI BERKENAAN MEMBERITAHU MEREKA HANYA MINUM SETIN 'PEPSI' SAHAJA. HAIRAN JUGA KALAU PEPSI ITU BOLEH MEMABUKKAN???

BUTIRAN LANJUT AKAN MENYUSUL.....INKUES BERSAMBUNG PADA 6 DAN 7 APRIL INI...

THX!

Mac 24, 2010

WAJAH SEBENAR YB YIP SUN ONN ADUN TITI TINGGI?

Salam,

Kalau mengikut undang-undang sepatutnya Jentera Pilihanraya semua parti sewajarnya telah digerakkan selepas Speaker DUN Perlis menerima Surat Perletakan Jawatan ADUN Titi Tinggi YB Yip Sun Onn seawal tiga hari sebelum diledakkan dalam media tempatan. Cuma nampaknya sahabat lama kepada MB semasa Perlis yang semakin kalut ini masih mnggunakan apa yang dikatakan sebagai kuasa penuh seorang Speaker DUN untuk tidak memanjangkan surat tersebut kepada SPR.

dalam artikel kali ini,saya akan mngupas serba sedikit tentang wajah sebenar YB Kopral(B) Yip Sun Onn ini kepada pengunjung blog ini sama ada yang pro atau yang kontra. Ikutlah apa yang bakal dikatakan atau hendak dikomenkan. Saya akan menceritakan butiran kelakuan,perangai YB Yip selepas terpilih sebagai wakil rakyat Cina seterusnya di kawasan lebih 80% majoriti Melayu. Tentunya kemenangannya didorong oleh sokongan Melayu "cerdik" dalam kawasan Titi Tinggi dalam Parlimen Padang Besar.

1) Inilah satu-satunya YB yang berkhidmat mengikut WAKTU PEJABAT sahaja. Jika ada panggilan dibuat selepas waktu tersebut maka tunggulah balasannya mengikut rasa hati YB Yip ini dan mungkin takkan dibalas langsung panggilan rakyat atas alasan SIBUK.

2) Antara tindakan kontroversi sebaik naik sebagai Wakil Rakyat ialah melucutkan jawatan JKKK dari Ketua Cawangan UMNO yang tak sebulu dengannya. Tanpa menghiraukan bantahan dari pihak komuniti.

3) Masih memegang jawatan sebagai Ketua Kampung sebelum,semasa menjadi wakil rakyat.

4) Rajin turun kawasan orang kanannya sahaja dan sentiasa sibuk dengan urusan lain jika dijemput ke kawasan orang-orang kiri dalam parti komponennya sendiri.

5) Menghantar sms kepada penduduk kononnya terharu dengan sokongan pengundi yang mahu beliau memikirkan kembali keputusannya sedangkan rata-rata penduduk gembira dengan berita perletakan jawatannya. HAKikatnya,hanya MB dan balacinya sahaja yang tak mahu beliau turun dan letak jawatan atas alasan ini boleh menggugat kepentingan dan kedudukan semasanya sebagai MB Perlis lalu difitnah orang lain menjadi dalang dalam Drama Politik terbaru di Perlis ini.

6) Sebenarnya kenyataan MB Perlis dalam Buletin Utama semalam jelas menunjukkan kedangkalan menyelematkan diri kerana ia dibuat tanpa dirujuk kepada situasi sebenar. Ia menunjukkan MB jarang turun bertanyakan tentang orang-orang bawahannya yang diamanahkan berkhidmat tulus kepada rakyat. Mungkin kaki pembodek yang ada sentiasa memberikan laporan atau KPI yang baik-baik sahaja. Saya ingin mencadangkan agar Majlis Tindakan Anak Perlis atau MANTAP turun segera membuat kaji selidik penerimaan masyarakat umum kepada YB Yip agar ia dapat dijadikan KPI untuk kepimpinan negeri tahu menilai keabsahan sumbangan dan khidmat YB Yip dari BN sama ada ia benar-benar berkualiti atau sekadar nama sahaja gah sebagai EXCO Kerajaan Negeri yang merajuk hati dek kerana kerana tak dilantik lagi.....

THX!

Mac 23, 2010

Apalah Md Isa...Dok rayu buat apa lagi??? Takut PRK ke???

Salam,

Bila membaca laporan ini maka saya berpendapat bahawa alaan yang dikemukakan oleh bakal mantan YB Titi Tinggi yang juga merupakan mantan Polis dari Cawangan Khas yang berpangkat Kopral meletakkan jawatan bukan semata-mata tak berpuas hati dengan pucuk pimpinan MCA Pusat tetapi beliau juga tak berpuas hati dengan kepimpinan negeri yang menggugurkannya dari jawatan AMK Negeri Perlis.

Antara faktor yang boleh dikaitakan ialah kegagalan MB Perlis yang menaiki tampuk melalui kudeta terancang oleh orang yang kini menjadi penasihat pentadbirannya menyelesaikan apa yang disifatkan sebagai tekanan dalaman UMNO khususnya dalam bahagian Padang Besar yang mana DUN Titi Tinggi ini berada. Apa tidaknya, beliau telah melucutkan jawatan 2 JKKK merangkap Ketua Cawangan UMNO yang salah seorangnya juga merupakan AJK Bahagian UMNO Paang Besar tanpa rasa bersalah dan rasional. Ini yang telah menjadi kudis kepada keberadaan YB Yip bila hendak menjalankan tugas kepada rakyat yang majoritinya Melayu dan tentunya ramai dalam kalangan ahli UMNO yang terbukti setia mengundi setiap calon BN tanpa mengira warna kulit dan agama serta apa jua kezaliman mereka khususnya selepas menang jawatan tersebut dalam PRU sejak dari merdeka.

Kenapa pula MB Md Isa Sabu terhegeh-hegeh merayu agar surat perletakan jawatan ditarik kembali bagi mengelakkan satu pilihanraya diadakan?

1)Jawapannya mudah, beliau amat bimbang dengan kekuatan pembangkang khususnya DAP yang berjaya mengembangkan sayap di kawasan Titi TInggi dan ini memberikan kelebihan kepada pakatan rapuh pembangkang untuk mencuri majoriti dalam kalangan pengundi Cina yang dilihat semakin cerdik memberikan undi mereka kepada pihak yang lebih menguntungkan mereka.

2)Tekanan dari dalam UMNO sendiri yang tak berpuas hati dengan pentadbiran Md Isa sebagai Pengerusi Perhubungan UMNO Negeri Perlis yang banyak menganiayai ahli UMNO khususnya di Bahagian Padang Besar.

3)Rakyat atau pengundi atas pagar sendiri sudah menilai lemahnya prestasi UMNO di bawah pentadbiran Md Isa sebagai MB yang gagal menonjolkan kuasanya dan banyak dipengaruhi oleh watak-watak TOK DALANG di belakangnya yang mengatur hampir semua keputusan dalam pentadbiran.

4)Kebencian umum kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Zabidi yang berlagak sebagai lebih dari MB bila membuat sesuatu keputusan tanpa perlu merujuk kepada MB. Kes penggantungan Ahli MAjlis Perbandaran Kangar yang dilihat tak sebulu dengan cara autokrasinya sudah cukup emnguatkan kebenciannya rakyat yang sedia cerdik pasca PRU-12 2008.

5) Faktor seterusnya ialah PUJUKAN MB melambangkan betapa UMNO masih pengecut kerana takut mengahadapi pilihanraya kecil dan mungkin terpaksa membayar harga yang tinggi kepada YB Yip jika MB bersetuju dengan syarat yang bakal dikenakan oleh YB Yip ini. Tentunya salah satu mengembalikan semula jawatan EXCO Kerajaan Negeri PErlis dan hak-hak sebagai EXCO tanpa sebarang syarat serta banyak lagi yang akan didedahkan melelui sumber paling rapat dengan pejabat MB Perlis. Kita tunggu sahaja.

Saya tak terkejut kalau Drama Perletakan Jwatan YB Yip ini akan berakhir dalam masa yang singkat kerana sememangnya kuasa dan wang akan menjadi taruhan terbaik pihak yang berkenaan. Bagi saya, biarkan ada satu pilihanraya kerana ia menjadi medan UMNO Perlis menunjukkan kekuatan kepada seluruh Malaysia, walaupun negeri ini hampir diketepikan dalam semua segi selepas menang dan mempertahankan negeri dari lemas dek Tsunami Politik 2008 tetapi masih kuat akar tunjang perjuangan UMNOnya kerana pejuang UMNO yang sebenar masih menyayangi UMNO walaupun dianaktirikan. Sedarlah pemimpin UMNO di peringkat pusat, jangan salah menduga....

thx!

Mac 16, 2010

TERKINI DAN HANGAT!!! INKUES KEMATIAN 'OKU' YANG DITEMBAK POLIS DITANGGUH...LAPORAN POLIS RAKAN WANITA DIBUAT...LAGI HANGAT

Salam,

Pagi ini sepatutnya berlangsung INKUES mengenai kematian pemuda 'OKU' Allahyarham Mohd. Tawfiq di Kangar tetapi ia ditangguhkan kerana peguam pemerhati pihak keluarga ada kes lain di Alor Setar. Namun begiu, apa yang megejutkan ialah, menurut sumber rapat dengan keluarga si mati, salah seorang rakan wanita yang bersama pada malam sebelum kejadian yang sebelum ini mengaku dalam laporan polisnya bahawa pemuda ini MABUK telah membuat satu laporan polis untuk 'membatalkan' laporan awal yang dibuatnya sekaligus ia memberi kelebihan kepada kaum keluarga yang menuntut inkues ini diadakan kerana dalam laporannya telah menyatakan dengan tegas bahawa arwah 'OKU' itu tidak pernah minum arak apatah lagi mabuk. Ini antara bukti awal bahawa apa yang pernah saya laporkan tentang kes pemuda mati ditembak dalam blog ini pada 23 November 2009 bukanlah sesuatu yang berbentuk fitnah bahkan fitnah besar telah dilemparkan kepada si mati hanya kerana mahu menutup kesilapan yang telah dilakukan oleh pihak yang berkenaan. Inkues tersebut ditangguhkan ke esok hari untuk memberi peluang kepada peguam pemerhati keluarga hadir bersama.

Apa yang mendukacitakan ialah sikap sesetengah pihak khususnya daripada parti pembangkang yang turut hadir kononnya untuk memberi sokongan tetapi lebih kepada mempertikaikan kredibiliti peguam keluarga yang dilantik sedangkan tiada pula mereka mencadangkan atau menawarkan khidmat guaman terbaik untuk keluarga si mati ini. Begitu juga dengan sikap pendukung UMNO yang selama ini gah mendahulukan rakyat tetapi dihamkan hanya dua orang sahaja ahli UMNO yang hadir memberikan sokongan moral kepada ahli keluarga mangsa ini. Tiada wakil kerajaan negeri dan UMNO negeri yang dilihat. Sedangkan jelas salah seorang ahli keluarga ini ialah ahli aktif dalam UMNO dan khabarnya turut memegang jawatan dalam ketumbukan sayap UMNO di peringkat bahagian.

Sayang...inilah wajah UMNO yang hanya gah dengan isu-isu yang mereka bukan ahlinya dan berlagak hebat dan juara tetapi dalam hal ini nampaknya menikus dan takut pula untuk hadir memberikan sokongan. Bukan hadir berhimpun secara haram seperti yang gemar dilakukan oleh sesetengah orang. Bukan apa, jika hadir sesuatu majlis tanpa 'ongkos' maka secara otomatisnya tiada orang tetapi jika dibayar dan dijamu dengan makanan percuma serta endapatkan 'bahagian' maka berebut-rebutlah manusia entah dari negara mana hadir memberikan sokongan. Begitulah UMNO, kononnya mahu jadi JUARA RAKYAT tetapi akhirnya dicemuh sebagai KERA RAKYAT lantaran sikap meminta-minta yang tak pernah hilang dari fikiran mereka.

Pembangkang pula hanya mahu mengambil kesempatan memburuk-burukan orang lain. Sekadar mengutuk tetapi tiada tindakan positif untuk ditayangkan kepada umum... Kesimpulannya, sama sahaja hodoh perangai antara ahli dua parti utama. Birlah rakyat menilai nanti.. Cakap banyak pun tak guna, nanti ada yang marah tak ketahuan....Biarlah...

thx!

p/s: Esok akan dimuaturun laporan polis berkaitan...Insya Allah....

Mac 14, 2010

Kuatkah UMNO Bila MENGKATAK (Mengkarung + Katak) Melompat Masuk???Salam,

Bila propaganda seperti ini dibuat dalam laporan SAHIH ini, rasanya kebanyakan ahli UMNO di seluruh Malaysia akan berfikir sama seperti saya iaitu Kuatkah UMNO selepas ini? Adakah dengan menerima masuk puak-puak yang kuat menghenatm dan menelanjangkan UMNO dalam 2 tahun sebelum ini tetapi kembali dengan alasan SKIMA seperti UMNO terbukti mendokong perjuangan sebenar dan hanya UMNO yang mampu untuk memberi kebajikan terbaik kepada rakyat sedangkan skrip seperti itu hampir-hampir dianggap haram oleh mereka yang kini berubah seperti MENGKATAK(singkatan bagi MENGKARUNG & KATAK). Apa alasan mereka untuk masuk selain menafikan material menjadi penyebab atau faktor utama. Mereka tentunya menafikan sebarang pemberian dari pimpinan UMNO sedangkan 'mungkin' mereka terima dengan cara yang lebih 'bersih'.

Saya yakin puak MENGKATAK ini akan menjadi LIABILITI baru kepada UMNO kerana tentunya mereka takkan melepaskan kerusi ADUN yang mereka duduki dan dalam masa tentunya akan berlaku rasa tak puas hati dalam kalangan pendukung UMNO di peringkat Bahagian kerana mungkin mereka yang baru MENGKATAK ini akan mendapat tempat dan perhatian lebih khusus dari pimpinan UMNO yang sentiasa tidak adil kepada penyokong-penyokong setia mereka. Pimpinan tertinggi juga akan memberikan ulasan penuh berskima seperti "UMNO sentiasa membuka pintunya kepada sesiapa sahaja untuk kembali berjuang atas nama Bangsa, Agama dan Nusa" dan jangan terkejut mereka ini akan berubah cara hidup dalam masa yang singkat kerana ini contoh pejuang yang rakus dan tidak berprinsip. Walaupun UMNO yang dipilih anmun dia tetap tak berprinsip kerana dulunya pernah menyakini perjuangan parti lain dan hari ini sudah berbeza dan mungkin esok kembali bertaut perbezaan tadi.

Kepada MENGKATAK-MENGKATAK ini, saya ingin berpesan, hendak dengar dan terima atau pekak dan tolak, itu terpulang. Saya tetap tak menyukai cara politik anda. Selamat Me'mengkatak'kan diri anda. Tindakan anda sebenarnya adalah merugikan anda sendiri. UMNO mungkin ada tempat untuk anda tetapi percayalah penyokong setia UMNO takkan mudah menerima anda seperti yang Pimpinan UMNO yang takut hilang kuasa lakukan. Percayalah.. Beristikharahlah sebelum membuat sebarang keputusan...Moga Allah mengampuni kita semua...


thx!p

Mac 13, 2010

Bukti Kekuatan Iman Ibrahim Ali...MP Bebas Tersohor 1MALAYSIA..


Salam,

Bila orang ini terkantoi dek penangan MEDIA BARU seperti dalam laporan ini dan ulasan oleh tuan tanah blog ini. Maka kita semestinya kena tunggu apa reaksi Ahli PERKASA yang cukup perkasa dengan isu berteraskan ISLAM dan MELAYU di tanahair masa kini.


thx!

p/s: KANTOI!!!

Mac 12, 2010

Lagi Bukti UMNO Pertahankan Kepentingan Melayu???

Salam,

Agak terkejut apabila membaca kenyataan seorang timbalan menteri dalam laporan palsu ini. Apa tidaknya, difahamkan ia akan dilancarkan pada akhir bulan Mac 2010 yang tinggal tak berapa hari sahaja lagi.

Mengapa ia boleh terlepas sedangkan sepanjang dua tahun ini tiada lain isu yang dimainkan selain kepentingan Bumoputera dan khususnya kepada kaum Melayu yang makin tersepit akibat mainan politik sempit oleh dua tiga pemimpin 'terulung'. Apa yang hendak dikorbankan UMNO lagi selepas banyak melakukan pengorbanan sejak 'menang' PRU 12 2008? Tak habis lagi ke apa yang disifatkan sebagai "GAGAL MENGURUSKAN KEKALAHAN'???

UMNO telah banyak berkorban demi memastikan kuasa tak terhakis, apakah masih perlu satu dasar yang terus menekan kepentingan MELAYU(ISLAM) di Malaysia. Siapa yang menjadi Jawatankuasa Penggubal Dasar MEB ini? Kenapa mereka boleh terlepas pandang unsur terpenting dalam mana-mana dasar yang hendak dibuat di Malaysia agar ia selaras dengan peruntukan perlembagaan yang menjamin dengan tegas hak-hak keistimewaan Melayu yang sentiasa diagung-agungkan oleh pejuang ulung Melayu khususnya dalam parti PEKEMBAR ini?

Kalau beginilah caranya penasihat-penasihat jahanam yang menasihati Menteri Kewangan Malaysia dalam menentukan sesuatu dasar, saya yakin kita tak perlu berubah kerajaan jika hanya untuk melepaskan lebih dan lebih banyak lagi kepentingan Melayu dalam negara ini. Saya bukannya rasis tetapi lebih kepada persoalan apa benar UMNO ini masih tegar memperjuangkan kemelayuannya atau sudah mengikis sedikit demi sedikit ketebalan jiwa melayu mereka akibat percampuran budaya yang keterlaluan sehingga keliru antara Melayu yang tulen dengan Melayu yang 'mix'.

Janganlah berbicara tentang suatu dasar jika dasar itu belum cukup mantap untuk diketengahkan ideanya kerana ia menjadi satu kerugian kerana 'orang lain' akan tahu 'kecerdikan' kita merencana dan merancang apa yang dikatakan sebagai KEPENTINGAN MELAYU di sebuah negara MELAYU yang semakin hilang hari demi hari. Sedarlah wahai pejuang-pejuang UMNO, jangan disalahkan orang lain yang mengambil kesempatan atas 'angguk dan geleng' anda kerana di waktu itu mungkinkah kita sudah terlambat untuk mengubahnya. renungkanlah....Sekarang waktu untuk bangun kembali dan bukannya tunduk tak berisi lagi....

thx!

p/s: Lepas ini kena hafal lagu Shidee "Sayang Semuanya Sudah Terlambat" siap-siap supaya boleh diperdengarkan dalam mana-mana majlis BTN bagi menggantikan lagu 'Menara Bangsa' yang kini menduduki Carta Hit BTN Malaysia. Hahahaha!